Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Obchodné podmienky a GDPR

V platnosti od 25.5.2018

 

Prevádzkovateľ, predávajúci

Prevádzkovateľom obchodu www.baff.sk je Baff s.r.o., IČO: 46 865 730, sídlo firmy: Ruská Nová Ves 256, 080 05 Prešov, sídlo prevádzky: Masarykova 22, 080 01 Prešov

Objednávka tovaru

Objednávku môžete realizovať na stránke www.baff.sk prostredníctvom E-shopu, emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. (24 hodín denne) alebo na telefónnom čísle 0948 798 728 (pondelok – piatok od 9:00 do 16:00).

Objednávka z E-shopu a emailová objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a pre jej úplnú platnosť je nutné jej telefonické potvrdenie zo strany predávajúceho. Účelom potvrdenia je overenie totožnosti kupujúceho a kontrola sortimentu objednaného tovaru, termínu dodania a cena tovaru.

Ak sa pri telefonickom overení objednávky zistí, že v objednávke sú uvedené nepravdivé údaje kupujúceho objednávka sa stáva neplatnou. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPh.

Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej telefonickej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, na ktorých sa vzájomne dohodnú.

Dodacie podmienky

Predávajúci doručí tovar kupujúcemu po obdržaní a overení objednávky v čo najkratšom termíne v závislosti na prevádzkových možnostiach a dostupnosti tovaru od výrobcov.

Rozvoz objednaného tovaru sa realizuje od pondelka do piatku, v pracovných dňoch.

Mestá Prešov a Košice zaváža priamo Baff, pričom dovoz je pre dané lokality Zdarma.

Ostatné lokality:

Firemná Baff donáška za symbolické 1Euro:

uskutočňujeme ju pravidelne 1x mesačne v určený termín uvedený na úvodnej webstránke za týchto podmienok:

* Západná trasa: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica:

- vrámci územia krajského mesta a na zjazdoch D1 R1 stačí objednávka za 40Eur, ktorá zároveň obsahuje minimálne 16kg

- akékoľvek ďalšie mestá a obce západného a stredného Slovenska vo vzdialenosti do 10km od D1 a R1- s podmienkou minimum 40kg

* Severná trasa:

- vrámci územia miest Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča stačí objednávka minimum 20kg

- akékoľvek ďalšie mestá a obce severného Slovenska vo vzdialenosti do 10km od D1- s podmienkou minimum 40kg

* Vzdialenejšie sídla takto nezavážame. Je možnosť však na konkrétny čas dohodnúť prevzatie pri zjazde D1 a R1, ak ste zo vzdialenejšieho mesta, či obce, alebo Vám stačí minimálna objednávka za 40Eur.

2. Mimo stanovených termínov Baff donášky celé Slovensko zaváža s nami zazmluvnená profesionálna kuriérska spoločnosť, pričom dovoz je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

Kupujúci je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že kupujúcemu nevyhovuje určený termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať predávajúceho za účelom stanovenia nového termínu. Miestom doručenia je považovaný priestor (parkovisko) pred budovou bydliska. Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru.

Tovar sa doručuje podľa rozpisu miest uvedených na stránke v sekcii Rozvoz tovaru. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo vyššie uvedených miest, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim.
Kupujúci sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklad o nákupe (daňový doklad). Pri neprevzatí tovaru má predávajúci právo žiadať poplatok z neakceptovania objednávky vo výške celkovej ceny objednaného tovaru. Neplatí v prípade uznanej reklamácie.

Platba za tovar

Baff donáška:

Za tovar sa platí v hotovosti pri jeho prevzatí. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až v okamihu, keď je v plnej výške uhradená predávajúcemu alebo vodičovi firmy Baff. Následne obdržíte daňový doklad.

Dodanie Kuriérom:

Kupujúci si môže vybrať spôsob platby za tovar a prepravu buď vopred bezhotovostným prevodom z účtu,

alebo na dobierku pri preberaní tovaru.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až v okamihu, keď je v plnej výške pripísaná na účet Baff:

Peňažný ústav: Fio banka

Číslo účtu/kód banky: 26 00 35 76 78/ 8330

IBAN: SK8083300000002600357678

BICkod/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: číslo objednávky

Do poznámky: číslo objednávky/ priezvisko/ mesto

alebo hotovostne uhradená dobierka vodičovi kuriérskej spoločnosti.

* z preventívnych dôvodov kvôli ochrane kuriérov aktualne kurierska spoločnosť neprijíma hotovostné platby.

Storno

Po záväznom potvrdení má kupujúci právo odstúpiť od objednávky v prípade, že predávajúci nesplní niektorú z podmienok súvisiacich s dodaním objednaného tovaru.

Predávajúci má právo urobiť storno objednávky z dôvodov, keď sa už tovar nevyrába alebo došlo k výraznému zvýšeniu ceny u výrobcu tovaru.
Predávajúci neodkladne kontaktuje kupujúceho, aby ho informoval o vzniknutej situácii.
Pokiaľ je možná náhrada tovaru podobného charakteru a ceny a dôjde ku vzájomnej dohode, predávajúci sa snaží dodať tento tovar v pôvodne dohodnutom termíne a cene.

Záručné podmienky

Na každom obale výrobku je uvedená výrobcom garantovaná minimálna trvanlivosť a spôsob skladovania. Pri dodržaní týchto výrobcom stanovených podmienok, si krmivá uchovávajú svoje deklarované nutričné vlastnosti po celú dobu vyznačenej trvanlivosti.

Vzhľadom na to, že ide o mrazené čerstvé surové mäso, je potrebné ho spotrebovať ihneď po rozmrazení.

Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní kupujúceho s krmivom alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u kupujúceho.

Reklamácia

Dodaný tovar si je kupujúci povinný prehliadnuť ihneď na mieste pri jeho preberaní. Pokiaľ kupujúci zistí, že došlo k poškodeniu tovaru behom prepravy, tovar neprevezme. Pokiaľ kupujúci tovar prevezme, nie je možné pri neskoršom zistení poškodeného tovaru behom dopravy vymáhať u predávajúceho vzniknutú škodu. V prípade zistenia závady informuje kupujúci predajcu neodkladne telefonicky. Správu o zistených závadách zašlite písomne alebo e-mailom na adresu predajcu. Tovar musí byť po celou dobu reklamačného konania skladovaný a udržiavaný v súlade s podmienkami uvedenými na obale, inak nebude reklamácia uznaná.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky kupujúceho v určenej cene.Zabaliť zásielku a doručiť ju v dohodnutej lehote na miesto určenia.V prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať kupujúceho a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania, pokiaľ sa jedná o bytový dom, je miestom určenia považovaný parkovací priestor pred vchodom do bytového domu. Dodržiavať zásady ochrany osobných údajov.

Zákazník, kupujúci sa zaväzuje:

Objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa, uviesť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia, v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo.  Pri potvrdení objednávky sa zaväzuje objednávku prevziať a vyplatiť.


Ochrana osobných údajov

GDPR

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom e-shopu www.baff.sk a zároveň správcom Osobných údajov je spoločnosť Baff s.r.o. so sídlom Ruská Nová Ves 256, 080 01 Prešov, IČO: 46 865 730 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

o adresa: Baff s.r.o., Ruská Nová Ves 256, 080 05 Prešov

o e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

o telefón: +421 948 798 728

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní Osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len ako "Nariadenie GDPR")

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva tieto Osobné údaje: titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, súbory cookies.

3. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

o plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

o oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

o Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

o vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkám pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa.

3. Zo strany Prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

o po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

o po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

o podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

o zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

o zaisťujúce marketingové služby

o Spoločnosti, s ktorými má Prevádzkovateľ zmluvný vzťah sú prepravná spoločnosť: DirectParcelDistribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, ICO:35834498; webhosting: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO:36743852;

o Tretie strany, ktorých služby Prevádzkovateľ využíva sú Google (najmä Google Analytics pre monitorovanie návštevnosti stránky): Google LLC, 1600 AmphitheatreParkwaz, MountainView, CA 94043, USA; Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené štáty americké

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

o právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

o právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

o právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

o právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

o právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

o právo odvolať súhlas so spracovaním

Tieto práva si viete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v článku I.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len nim poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Aktuálnu verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Záverečné ustanovenia Obchodných podmienok

 

Kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.baff.sk a súhlasí s nimi.

Kupujúci svojou objednávkou udeľuje súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov firme Baff s.r.o.

Kupujúci sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Predávajúci sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 1.10.2009