Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Obchodné podmienky

V platnosti od 1.6.2017

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom obchodu na www.baff.sk je Baff s.r.o., ICO: 46 865 730, miesto podnikania: Prešov

Objednávka tovaru

Objednávku môžete realizovať na stránke www.baff.sk prostredníctvom E-shopu, emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. (24 hodín denne) alebo na telefónnom čísle 0948 798 728 (pondelok – piatok od 9:00 do 16:00).

Objednávka z E-shopu a emailová objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a pre jej úplnú platnosť je nutné jej telefonické potvrdenie zo strany predávajúceho. Účelom potvrdenia je overenie totožnosti kupujúceho a kontrola sortimentu objednaného tovaru, termínu dodania a cena tovaru.

Ak sa pri telefonickom overení objednávky zistí, že v objednávke sú uvedené nepravdivé údaje kupujúceho objednávka sa stáva neplatnou. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPh.

Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej telefonickej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, na ktorých sa vzájomne dohodnú.

Dodacie podmienky

Predávajúci doručí tovar po obdržaní a overení objednávky v čo najkratšom termíne v závislosti na prevádzkových možnostiach a dostupnosti tovaru od výrobcov.

Rozvoz objednaného tovaru sa realizuje od pondelka do piatku, v pracovných dňoch.

Mestá Prešov a Košice záváža priamo Baff, pričom dovoz je pre dané lokality Zdarma.

Ostatné lokality:

Firemná Baff donáška za symbolické 1Euro:

uskutočňujeme ju pravidelne 1x mesačne v určený termín uvedený na úvodnej webstránke za týchto podmienok:

* Západná trasa: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica:

- vrámci územia krajského mesta a na zjazdoch D1 R1 stačí objednávka za 40Eur, ktorá zároveň obsahuje minimálne 16kg

- akékoľvek ďalšie mestá a obce západného a stredného Slovenska vo vzdialenosti do 10km od D1 a R1- s podmienkou minimum 40kg

* Severná trasa:

- vrámci územia miest Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča stačí objednávka minimum 20kg

- akékoľvek ďalšie mestá a obce severného Slovenska vo vzdialenosti do 10km od D1- s podmienkou minimum 40kg

* Vzdialenejšie sídla takto nezavážame. Je možnosť však na konkrétny čas dohodnúť prevzatie pri zjazde D1 a R1, ak ste zo vzdialenejšieho mesta, či obce, alebo Vám stačí minimálna objednávka za 40Eur.

 

2. Mimo stanovených termínov Baff donášky celé Slovensko zaváža s nami zazmluvnená profesionálna kuriérska spoločnosť, pričom dovoz je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

Zákazník je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu. Miestom doručenia je považovaný priestor (parkovisko) pred budovou bydliska. Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru.

Tovar sa doručuje podľa rozpisu miest uvedených na stránke v sekcii Rozvoz tovaru. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo vyššie uvedených miest, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi dodávateľom a zákazníkom.
Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodávateľ je povinný odovzdať zákazníkovi doklad o nákupe (daňový doklad). Pri neprevzatí tovaru má dodávateľ právo žiadať poplatok z neakceptovania objednávky vo výške celkovej ceny objednaného tovaru. Neplatí v prípade uznanej reklamácie.

Platba za tovar

Baff donáška:

Za tovar sa platí v hotovosti pri jeho prevzatí. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až v okamihu, keď je v plnej výške uhradená predávajúcemu alebo vodičovi firmy Baff. Následne obdržíte daňový doklad.

Dodanie Kuriérom:

Zákazník si môže vybrať spôsob platby za tovar a prepravu buď vopred bezhotovostným prevodom z účtu,

alebo na dobierku pri preberaní tovaru.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až v okamihu, keď je v plnej výške pripísaná na účet Baff:

Peňažný ústav: Fio banka

Číslo účtu/kód banky: 26 00 35 76 78/ 8330

IBAN: SK8083300000002600357678

BICkod/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: číslo objednávky

Do poznámky: číslo objednávky/ priezvisko/ mesto

 

alebo hotovostne uhradená dobierka vodičovi kuriérskej spoločnosti.

 

Storno

Po záväznom potvrdení má kupujúci právo odstúpiť od objednávky v prípade, že predávajúci nesplní niektorú z podmienok súvisiacich s dodaním objednaného tovaru.

Predávajúci má právo urobiť storno objednávky z dôvodov, keď sa už tovar nevyrába alebo došlo k výraznému zvýšeniu ceny u výrobcu tovaru.
Predávajúci neodkladne kontaktuje kupujúceho, aby ho informoval o vzniknutej situácii.
Pokiaľ je možná náhrada tovaru podobného charakteru a ceny a dôjde ku vzájomnej dohode, predávajúci sa snaží dodať tento tovar v pôvodne dohodnutom termíne a cene.

Záručné podmienky

Na každom obale výrobku je uvedená výrobcom garantovaná minimálna trvanlivosť a spôsob skladovania. Pri dodržaní týchto výrobcom stanovených podmienok, si krmivá uchovávajú svoje deklarované nutričné vlastnosti po celú dobu vyznačenej trvanlivosti.

Vzhľadom na to, že ide o mrazené čerstvé surové mäso, je potrebné ho spotrebovať ihneď po rozmrazení.

Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní zákazníka s krmivom alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka.

Reklamácia

Dodaný tovar si je kupujúci povinný prehliadnuť ihneď na mieste pri jeho preberaní. Pokiaľ kupujúci zistí, že došlo k poškodeniu tovaru behom prepravy, tovar neprevezme. Pokiaľ kupujúci tovar prevezme, nie je možné pri neskoršom zistení poškodeného tovaru behom dopravy vymáhať u predávajúceho vzniknutú škodu. V prípade zistenia závady informuje kupujúci predajcu neodkladne telefonicky. Správu o zistených závadách zašlite písomne alebo e-mailom na adresu predajcu. Tovar musí byť po celou dobu reklamačného konania skladovaný a udržiavaný v súlade s podmienkami uvedenými na obale, inak nebude reklamácia uznaná.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka v určenej cene zabaliť zásielku a doručiť ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania, pokiaľ sa jedná o bytový dom, je miestom určenia považovaný parkovací priestor pred vchodom do bytového domu. Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám na ich komerčné využitie.

Zákazník sa zaväzuje:

Objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa, vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia, v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo.  Pri potvrdení objednávky sa zaväzuje objednávku prevziať a vyplatiť.

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.baff.sk dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe.

Záverečné ustanovenia

Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.baff.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom. Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 1.10.2009